اصلاحیه ماده (۳۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(۱۴۰۰- ۱۳۹۶)ش ۳۷۲۱۸ مورخ ۱۳۹۶/۵/۹

درخواست حذف این مطلب


  اصلاحیه ماده (۳۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران (۱۴۰۰- ۱۳۹۶)شماره ۳۷۲۱۸ مورخ ۱۳۹۶/۵/۹[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]